Bigtree Product

Big Trees Notebooks&Calendar 2017

สมุดที่เป็นเหมือนหนังสือมีทั้งภาพประกอบสวยงามจากฤดูแห่งการดูแลป่าตลอดทั้งปี พร้อมความรู้มากมายภายในเล่ม ภาพและบทความสำหรับสมุดโน๊ตดูแลป่า ชวนให้คนเข้าใจป่า ป่าคือวิถีธรรมชาติ ซึ่งคนเป็นองค์ประกอบหนึ่ง คนจะรักษาป่า ป่าก็รักษาคน เรียนรู้ปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกัน