ชุดโครงการปั่นล้อมเมือง

 • โครงการ1 ค่าย 1 สนาม

  การใช้จักรยานในปัจจุบันจำกัดอยู่ในกลุ่มที่มีทักษะการใช้จักรยานดี เพราะถนนส่วนใหญ่ยังไม่เป็นมิตรกับจักรยาน จึงจะเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะ ฝึกหัดผู้ใช้จักรยานที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  นอกจากการเพิ่มพื้นที่ขี่จักรยานในสวนสาธารณะ (ดังในโครงการ 60 สวนฯ) แล้ว  ค่ายทหารเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ฝึกหัดการขี่จักรยาน และออกกำลังกาย โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

  โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ค่ายทหารทั่วประเทศจัดหาและปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้นักปั่นมาฝึกในช่วงนอกเวลาราชการและในวันหยุดเช่นที่สนามจักรยานวิบากที่ค่ายทหารราบที่ 11 บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ความยาว 3.6 กิโลเมตรต่อรอบเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-18.00น.เสาร์-อาทิตย์ 07.00-18.00น.

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ปั่นจักรยานให้นักปั่นจักรยานที่ต้องการพื้นที่ปั่นจักรยาน
  2. การส่งเสริมให้มีนักปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้นและเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปั่น
  3. เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย
  4. เพื่อความตระหนักรู้ให้คนในสังคมในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยและเคารถกฎหมายอย่างแท้จริง
  5. ส่งเสริมและสอดคล้อง กับโครงการที่ 4 บ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน โครงการที่ 5 โครงการ 60 สวน 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ และโครงการที่ 7 รางวัลเมืองจักรยาน

  กลุ่มเป้าหมาย

  1. เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ
  2. กลุ่มครอบครัว
  3. กลุ่มวัยคนทำงาน
  4. กลุ่มผู้สูงอายุ
  5. ทหารและครอบครัว

  ผลการดำเนินการ

  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก 

  ร่วมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหาเส้นทางที่เหมาะสมกับการปั่นจักรยาน หารือเรื่องการสำรวจเส้นทางจักรยาน และดูแลกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจักรยานได้หารือและออกแบบแผนที่เส้นทางจักรยานดังภาพ

   

  (แผนที่เส้นทางจักรยานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก)

  • โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ครั้ง 

  มีการร่วมหารือและมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบพื้นที่ร่วมกับพันธมิตรในโครงการโดยโรงเรียนชุมพลทหารเรือ และ Bangkok Bicycle Campaign ในการสำรวจเส้นทางจักรยานในบริเวณโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

   

  (แผนที่เส้นทางจักรยานโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี)

 • โครงการ 60 สวน 60 พรรษา

  โครงการจัดทำสวนสาธารณะ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษา 

  สวนสาธารณะ เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการฝึกหัดการขี่จักรยาน และการปั่นจักรยาน แต่ปัจจุบันในกรุงเทพฯมีเพียงแค่สวนรถไฟและสวนเบญจกิตติที่เด็กสามารถหันขี่ได้อย่างสะดวกโครงการนี้จึงส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะที่เด็กสามารถที่จะหัดขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัยเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ (Best practices) ในทำพื้นที่สำหรับจักรยานเช่น อาจทำป้าย “เด็กใหม่หัดปั่น” เพื่อให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นเพิ่มความระมัดระวังเด็กเพิ่มขึ้นด้วย

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพื้นที่จุดจัดการและสถานที่ฝึกฝนการปั่นจักรยาน ของ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ที่มีความสนใจการปั่นจักรยาน
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและการสร้างเด็กใหม่หัดปั่น ให้รู้จักจักรยานอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร
  3. เกิดการตระหนักและให้การความสำคัญของผู้คนที่ใช้รถยนต์สัญจรบนท้องถนนได้เพิ่มความระมัดระวังและเคารพการใช้เส้นทางร่วมกัน
  4. ส่วนหนึ่งของโครงการ 60 สวน 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะที่เด็กสามารถที่จะหัดขี่จักรยานได้อย่างปลอดภัย
  5. ส่งเสริมและสอดคล้อง โครงการที่2 แผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย โครงการที่ 3 ปั่นรักษ์โลก และโครงการที่ 7 รางวัลเมืองจักรยาน

   

  ผลการดำเนินการ 

  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของโครงการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       

  ตัวอย่างแบบสวนที่ออกแบบจากภูมิสถาปนิกจิตอาสา

  นักออกแบบหรือภูมิสถาปนิก ได้มีการออกแบบแล้วเสร็จ จากนั้นนำไปเสนอกับเจ้าของพื้นที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนการทำแบบก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างในลำดับต่อไป เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการแสดงความคิดเห็น และรับรู้ความคืบหน้าตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

      4.1 สวนโรงไม้ขีด เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี    

    

  4.2 สวนเรือรบหลวงประแส จ.ระยอง

   

      4.3 สวนเมืองไทยประกันชีวิต จ.กรุงเทพฯ     4.4 สวนหมู่บ้านพลัม จ.นครราชสีมา

    

     

      4.5 สวนป่าวัดกุดน้ำใส ต.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี     

   

   4.6 บึงคำศรี ต.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 

    

  4.7 สวนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

         

  4.8 สวนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

    

     

  4.9 สวนป่าวัดหนองจระเข้ จ.ระยอง

   

 • โครงการปั่นรักษ์โลก

  โครงการนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยจักรยานเพื่อรักษาพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการนำร่อง 6 พื้นที่คือเกาะบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ, เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี, เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา, ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง, ผืนป่าภาคตะวันตก และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยการทำแผนที่ชุมชนเข้าไปรวมกับแผนที่ท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพื่อแสดงมรดกทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยจักรยานเพื่อรักษาพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการนำร่อง 6 
  2. เป็นการทำแผนที่ชุมชนเข้าไปรวมกับแผนที่ท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพื่อแสดงมรดกทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
  3. สิ่งเสริมการอนุรักษ์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  4. ส่งเสริมและสอดคล้อง กับโครงการที่ 3 แผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวด้วยจักรยาน โครงการที่ 5 60สวน 60พรรษา และโครงการที่ 7 รางวัลเมืองจักรยาน

  กลุ่มเป้าหมาย ต่อกิจกรรม

  1. ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 คน 
  2. คนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 30 คน 
  3. ชุมชนคนปั่นจักรยานบริเวณใกล้เคียง 30 คน 
  4. กลุ่ม/ชมรม คนปั่นจักรยาน จำนวน 30 คน 
  5. นักออกแบบและกลุ่มอนุรักษ์  จำนวน 6 คน
  6. อื่นๆ นักท่องเที่ยวและครอบครัว/นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน จำนวน 30 คน 
  7. เจ้าหน้าที่โครงการ และอาสาสมัคร จำนวน 10 คน

  ผลการดำเนินงาน

  1. กิจกรรมเติมต้นไม้ในป่าว่าง เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน ทั้งนักศึกษา ครอบครัว ประชาชนที่สนใจ ชาวบ้านและผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียง

    

    

  1. กิจกรรมปลูกป่าซ่อม เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันที่ 4-5 มิถุนายน มีอาสาสมัครกว่า 600 คน มาร่วมกิจกรรม

    

    

  1. กิจกรรมสำรวจแปลงปลูกป่า บ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 และกิจกรรมสำรวจการเจริญเติบโตของกล้าไม้ที่นำมาปลูก เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ได้รับความสนใจจากนักปั่นจักรยานช่วยทำการรณรงค์ตามแนวถนนทั่วกรุงเทพกว่า 100 คัน สถาบันการศึกษามากกว่า 200 คน ประชาชน กว่า 500 คน

    

    

  1. กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่   22 – 23 ตุลาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนจำนวน 20 คน

    

    

  1. กิจกรรมปั่นรักษ์แยกขยะ ที่บางกระเจ้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 ท่าน

    

   

  1. กิจกรรมสำรวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 และกิจกรรม ปั่น ปลูก เปลี่ยน ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ของท่าน ว วชิรเมธี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 

     

  1. กิจกรรมระยองปั่นท่องส่องประแส เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนักปั่นจากในและนอกพื้นที่เข้าร่วมปั่น กว่า 1,500 คน

    

  1. กิจกรรมสำรวจเส้นทาง โดยปั่นจักรยาน อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 และวันที่ 22 -24 เมษายน 2559 

    

    

  1. กิจกรรมรักษ์ต้องถอน ปั่นจักรยานจิตอาสาถอนตะปูให้ต้นไม้รอบสนามหลวงและในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

    

   

    

  เกิดแผนที่ท่องเที่ยวมรดก วัฒนธรรมชุมชน ผสมผสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยจักรยาน

  1. แผนที่เส้นทางจักรยานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  1. แผนที่เส้นทางจักรยานศึกษาธรรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อย จ.พังงา

   

  1. แผนที่เส้นทางจักรยานสวนเรือรบหลวงประแส จ.ระยอง

    

  1. แผนที่เส้นทางจักรยานศึกษามรดก วัฒนธรรม และธรรมชาติรอบเกาะรัตนโกสินทร์

   

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053