โครงการ “ลดพลาสติกแลกออร์แกนิค (Tu Nature Points)

TU Campaign copy

ประมวลภาพ โครงการ “ลดพลาสติกแลกออร์แกนิค (Tu Nature Points)

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวทางในการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยได้ริเริ่มมาตรการที่เห็นผลได้จริงในการลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (SINGLE USE PLASTIC) ในร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร และร้านค้าต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อให้ขยะพลาสติกที่เป็นเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ลดลง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายการรณรงค์ที่เห็นผลมากขึ้น ในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อขยายการรณรงค์การลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยมุ้งเน้นกิจกรรมเข้าถึงตัวของนักศึกษาได้โดยตรง รวมถึงบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้จะจัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ ตั้งแต่การลดการใช้ การคัดแยก การนำกลับไปใช้ใหม่ และการใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้นได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงได้จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์รังสิต  เพื่อช่วยเหลือและศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนขึ้นพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ปัญหาขยะพลาสติกล้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่บริจาคเข้ามา ฉะนั้นเพื่อเป็นการจัดการขยะอย่างครบวงจร จึงต้องมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้นักศึกษาและบุคลากรที่ไม่ได้อยู่และที่อยู่ มหาวิทยาลัยสามรถทำกิจกรรมร่วมด้วยได้  เช่น การสะสมคะแนนจากการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อนำไปแลกกับสิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ กระบอกน้ำ ถุงผ้า เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถจัดการขยะอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง และสร้างการตระหนักรู้การจัดการขยะให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการขยะและเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการจัดการขยะที่แท้จริง จับต้องได้ และสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติต่อไป

20200523124944
20200523124528
20200523125244
20200523104907
20200523102209
20200523082209

  • ฮิต: 3025

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053