• หน้าแรก
  • บทความ
  • โครงการ "ฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร"

โครงการ "ฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร"

c72703c1f6d378dfd2726fcac0ac0ea0

ประมวลภาพ โครงการ "ฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร"

(10 มิ.ย. 63) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารถกลเกียรติ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าสวน และผู้รับผิดชอบดูแลต้นไม้ใหญ่ ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการทำงาน สามารถตัดแต่งต้นไม้ได้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม และดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ได้อย่างถูกวิธี  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้วที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบิ๊กทรีส์ในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธีและเป็นไปตามหลักรุกขกรรมด้วยดีมาตลอด สำหรับการจัดอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร จะช่วยให้บุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เอง ไม่ได้ว่าจ้างภาคเอกชนมาดำเนินการ การจัดอบรมโครงการครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจตามหลักรุกขกรรมมากขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้ว จะทำให้การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ ดีขึ้นไปด้วย ซึ่งการดูแลต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมจะทำให้ต้นไม้แข็งแรง ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

30ff06ac6125fa459ac2cdc151dec89f

โครงการฯนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคีเครือข่าย อาทิ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม รุกขกรรมไทย และธนาคารเกียรตินาคิน  ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดงานรุกขกรรมให้ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกระดับ พร้อมทั้งจัดทำระบบบริหารจัดการต้นไม้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน และป้องกันการตัดแต่งต้นไม้ที่ผิดหลักวิชาการร่วมกัน ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 63  โดยมีวิทยากรทั้งคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคมรุกขกรรมไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดความรู้

6898ca7707f12dfc8e9ceed6a6d1db63

ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม รวม 217 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่นๆ ละ 3 วัน คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 10 – 12 มิ.ย. 63 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 มิ.ย. 63 และรุ่นที่ 3 วันที่ 24 – 26 มิ.ย. 63 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับงานรุกขกรรม การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ การฝึกเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงต้นไม้ ด้วยแบบประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานจากใบประเมินความเสี่ยงต้นไม้ การทำแผนปฏิบัติงานจากใบประเมินความเสี่ยง การตัดแต่งตามหลักรุกขกรรมและการทำงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดระดับความสำคัญของการปฏิบัติงาน การแบ่งกลุ่มฝึกเชิงปฏิบัติการการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรมและการประเมินผลการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม 

---01
---11
---10
---09
---08
---07
---06
---04

  • ฮิต: 3039

 ติดต่อรักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม

BIGTree Network : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / ติดต่อทีมงานทางกล่องข้อความ http://www.facebook.com/BIGTreesProject/inbox

ติดต่อรุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม
Tree Care Service : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / โทร 02-004-1642 หรือ 083-024-4053